Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Sprawozdania finansowe

Uchwa?a 165/2007

UCHWA?A Nr 165

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok.

 

§ 1

Na podstawie opinii bieg?ych rewidentów przeprowadzaj?cych badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, na które sk?ada si?:

 

bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2006 roku zamykaj?cy si? po stronie aktywów i pasywów kwot?

402.300.518,41 z?

rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazuj?cy zysk netto w kwocie

11.950.539,99 z?

zestawienie zmian w funduszu w?asnym za rok obrotowy od 01.01.2006r do 31.12.2006r wykazuj?ce zwi?kszenie funduszu w?asnego o kwot?

23.701.256,87 z?

sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pieni??nych, wykazuj?ce zwi?kszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu badanego okresu o kwot?

11.489.643,72 z?

 

dodatkowe informacje i obja?nienia

§ 2

Zysk netto w kwocie 11.950.539,99 z? przeznacza si? na zwi?kszenie funduszu zasadniczego.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 786 razy (w tym z UWM 13 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa